Kem Ủ Tóc WellMate Salon Hair Care Series 1000ml

Kem Ủ Tóc WellMate Salon Hair Care Series đến từ Ý hủ lớn 1000ml , trong Kem ủ có chứa Protein và dầu Argan giúp phục hồi tóc khô , hư tổn . Tóc chị em nào hư hoặc chẻ ngọn dùng WellMate tóc sẽ dần phục hồi , 40 ngày sẽ thấy kết quả dần dần rồi nhé .

Cách dùng ủ Wellmate

Xài WellMate còn có chức năng giữ màu cho tóc luôn . 1 Tuần sử dụng 2 đến 3 lần.

Gội sạch tóc và lau khô, thoa hấp dầu lên tóc, massage nhẹ nhàng, để trong vòng 20–30 phút, sau đó xả sạch lại với nước thêm một lần nữa.

https://myphamchinhhanglongan.com/san-pham/kem-u-toc-wellmate-salon-hair-care-series-1000ml.html

--

--

Mỹ phẩm chính hãng long an chúng tôi nói không với fake

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
myphamchinhhanglongan.com

myphamchinhhanglongan.com

Mỹ phẩm chính hãng long an chúng tôi nói không với fake